2017/2018

WVTR system

System do zautomatyzowanego badania jakości materiałów barierowych na podstawie optycznych metod pomiaru szybkości przenikalności pary wodnej na badanej próbce.

Opis projektu

WVRT jest bardzo ważnym parametrem, określającym właściwości barierowe i uszczelniające materiałów. Od materiałów barierowych i uszczelniających wymaga się zdolności do hermetycznego zabezpieczania chronionych przez nie produktów przed dyfuzją pary wodnej oraz tlenu. Materiały barierowe i uszczelniające stosowane są jako opakowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym w celu zabezpieczenia produktów przed kontaktem z parą wodną, która przyspiesza psucie się tych produktów, może powodować ich bakteriologiczne zakażenie lub degradację ich komponentów.

Zapotrzebowanie na materiały barierowe wymuszane są potrzebą optymalnego zabezpieczania surowców, półproduktów i wyrobów w kolejnych fazach: magazynowania, transportu, dystrybucji aż do końcowego odbiorcy. Głównymi odbiorcami materiałów barierowych są producenci opakowań, materiałów budowlanych oraz elementów elektronicznych. Wartość światowej produkcji opakowań szacuje się na 450 mld euro. Podstawowym parametrem charakteryzującym barierowość jest wartość szybkości przenikania pary wodnej (WVRT), którą definiuje się jako ilość pary wodnej w gramach dyfundującą przez powierzchnię m2 w ciągu doby, przy 85 % wilgotności, w temperaturze 20oC [PN-EN ISO 15106-1.2.3:2005].

Wymagania stawiane materiałom barierowym zależą od ich zastosowania. Materiały zabezpieczające żywność muszą wykazywać wartość WVRT na poziomie 102-10-1 g/m2/dzień, opakowania wyrobów medycznych i sensorów: 10-1-10-2 g/m2/dzień. Najwyższe wymagania względem wartości tego parametru stawia dynamicznie rozwijająca się branża zaawansowanych wyrobów elektronicznych opartych na elastycznych materiałach organicznych lub hybrydowych: organiczno-nieorganicznych. Do takich produktów należą RFD, elastyczne wyświetlacze (tzw. displays), organiczne fotowoltaiki (OPV) oraz diody elektroluminescencyjne (OLEDs), które muszą być zabezpieczane materiałami o najwyższej barierowości na poziomie 10-5-10-6 g/m2/dzień.

Producenci opakowań zaawansowanych produktów biotechnologicznych, medycznych oraz elektronicznych potrzebują łatwego w obsłudze układu do pomiaru wartości przenikalności pary wodnej, który pozwalałby na szybki pomiar wartości tego parametru na poziomie 10-5 -10-6 g/m 2/dzień, który nie zapewnia żadna ze stosowanych metod, tą lukę wypełni oferowany przez NanoSpaceLab zautomatyzowanych pomiarów szybkości przenikania pary wodnej oparty na teście wapniowym prowadzonym metodami: optyczną oraz elektryczną.

Zalety projektu

Łączymy naukę z przemysłem, przekształcając wiedzę naukową w innowacje technologiczne.

Interpretacja fizyczna

Projekt koncepcji

Zamawianie

Złożoność

Testowanie

Usługa

Kontakt

NanoSpaceLab Ltd.
NIP: 773-246-90-07
REGON: 101272513
KRS: 0000394044

Adres: Warszawska Str. 24/2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon: +48 44 723 32 33